همه نوشته ها با برچسب: قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

ماده ۱ منظور از واژه قانون «در این آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶» می‌باشد. ماده ۲ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد: ۱- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‌. ۲- روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون…

بیشتر بدانیم